R100 movie poster

R100(2013)

Overview

Ruthless dominatrixes pursue a mild-mannered salesman who wants to get out of his unbreakable contract with a secret bondage club.

Hitoshi Matsumoto

Director

Hitoshi Matsumoto, Mitsuyoshi Takasu, Tomoji Hasegawa, Kôji Ema, Mitsuru Kuramoto

Writer

Nao Ohmori, Mao Daichi, Shinobu Terajima, Hairi Katagiri

Actors

Awards

1 win & 4 nominations.

Release Information

2015 Jan 23

Original Language

Japanese, English

Runtime

99 min

Budget

$5,500,000.00

Revenue

$0.00

Country

Genres

Keywords